Ga door naar hoofdcontent
Informatie21. Individueel keuzebudget

21. Individueel keuzebudget

Kent de cao een systeem waarbij je als werknemer zelf je pakket arbeidsvoorwaarden kunt samenstellen?

In een zekere mate is dat inderdaad het geval. Bij de totstandkoming van de cao 2022 2024 is een systeem van individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd. Invoering is voor werkgevers echter niet verplicht (al was het maar omdat het administratief het nodige vergt) en geschiedt altijd in overleg met de OR/PVT indien aanwezig.

Maar als het is / wordt ingevoerd kan de werknemer een aantal arbeidsvoorwaarden als bron geheel of gedeeltelijk inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden als doel.

Uitgangspunten daarbij:

  • Er wordt een aantal arbeidsvoorwaarden als bron benoemd en een aantal als doel; van deze arbeidsvoorwaarden wordt de uurwaarde en de omrekenfactor bepaald van geld naar tijd en andersom;
  • De omvang van de aangewezen bronnen en doelen worden gemaximeerd;
  • Er kunnen indien nodig randvoorwaarden aan het systeem gesteld worden op grond van bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen;
  • Er worden keuzemomenten en te hanteren termijnen vastgesteld;
  • Er wordt uitgegaan van een jaarlijks keuzemenu;
  • Er wordt geregeld wie wanneer aan het systeem kan deelnemen, bronnen kan aanwijzen en doelen kan aanwenden;
  • Er kunnen nadere objectieve criteria en randvoorwaarden waarbinnen de ruil kan plaatsvinden worden bepaald;
  • Het systeem moet voldoen aan de wettelijke regels;
  • De werknemer kan binnen het vastgestelde systeem zelf bepalen welke keuzes hij maakt; hij dient vooraf geïnformeerd te worden over zijn keuzemogelijkheden en de consequenties daarvan voor de overige arbeidsvoorwaarden en de sociale voorzieningen;
  • De werkgever informeert de werknemers zo volledig mogelijk over het keuzesysteem; nieuwe werknemers krijgen deze informatie bij indiensttreding; ten minste één keer per jaar informeert de werkgever de werknemers over de mogelijkheid dat keuzes gemaakt kunnen worden.