Ga door naar hoofdcontent
Informatie3.9 Buitengewoon verlof tot 1 januari 2023

3.9 Buitengewoon verlof tot 1 januari 2023

1.
In de navolgende situaties en voor zover de onder a. t/m l. genoemde gebeurtenis of plechtigheid tijdens werktijd wordt bijgewoond, heeft de werknemer recht op verlof met doorbetaling van loon gedurende hoogstens de daarbij vermelde tijd:

A bij eigen ondertrouwhalve dag
B bij eigen huwelijktwee dagen
C bij eigen 25- en 40-jarig huwelijksfeest dan wel dienstjarenéén dag
D bij 25- en 40- en 50- en 60-jarig huwelijksfeest van (schoon)ouderséén dag
E bij huwelijk van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graadéén dag
F bij bevalling van de partner:de dag van bevalling waarna recht bestaat op het wettelijk geboorteverlof van het aantal werkuren per week. Aanvullend geboorte- en adoptieverlof
partners krijgen de mogelijkheid om 5 weken extra geboorte-/adoptieverlof (WIEG) op te nemen, waarbij de werkgever in die periode de uitkering van het UWV aanvult tot 100 procent van het salaris.
G bij het overlijden van de echtgenote/echtgenoot, (schoon)ouders, eigen of aangehuwde kinderende sterfdag tot en met dag van de uitvaart
H voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers of schoonzusterséén dag
I voor het op uitnodiging bijwonen als kaderlid of afgevaardigde van vergaderingen en andere activiteiten van werknemersorganisatiesmaximaal per jaar vijf dagen
J voor noodzakelijk bezoek aan specialist/huisarts e.d.tot 2,5 uur per bezoek
K bij verhuizingper kalenderjaar twee dagen
L bij dienstjubileum van 12,5 jaareen halve dag.

2.
De werknemer zal een bezoek aan de specialist/huisarts zoveel mogelijk buiten werktijd laten plaatsvinden.

3.
Onder ouders, kinderen, broers en zusters, bedoeld in het eerste lid, worden mede begrepen stiefouders, stiefbroers en stiefzusters, alsmede pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzusters. Duurzame samenlevingsvormen aan te tonen met een notariële akte of partnerregistratie worden voor toepassing van lid 1 met huwelijk gelijkgesteld. Onder partner wordt in lid 1 sub f verstaan de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer samenwoont of de persoon van wie de werknemer het kind erkent.

4. Rouwverlof
Op de website https://uitvaartwerk.nl is een rouwprotocol opgenomen. Uitgangspunt ervan is dat het verlies van een direct familielid (partner, kind, ouder) een zodanig ingrijpende gebeurtenis is in het leven van een mens, dat hij/zij er recht op heeft dat een dergelijk verlies in de werksituatie met zorgvuldigheid tegemoet wordt getreden. De nadere regeling omtrent rouw is te vinden in bijlage VI van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van cao voor de Uitvaartbranche 2019 (Stcrt 2019, 3145).

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?