Ga door naar hoofdcontent
Informatie32. Pensioen

32. Pensioen

Is een werkgever op grond van de cao verplicht een pensioenregeling aan te bieden?

Een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds wordt geregeld door een verplichtstellingsbeschikking (Wet Bpf). Voor de Uitvaartbranche is geen sprake van zo’n verplichtstellingsbeschikking. Er is dus geen verplicht pensioenfonds voor de Uitvaartbranche.

Echter: op grond van de cao moet iedere werkgever voor zijn werknemers wel een pensioenregeling hebben die voor alle werknemers van 21 jaar of ouder toegankelijk is en ten minste gelijk is aan het volgende kader:

 • De bijdrage van de werknemer bedraagt nooit meer dan 50% van de door de werkgever voor de individuele werknemer te betalen basispremie;
 • Als pensioengevend salaris geldt het bruto salaris per maand inclusief vakantietoeslag en inclusief toeslagen, voor zover over die toeslagen vakantiegeld en eventueel een structurele eindejaarsuitkering wordt opgebouwd, maal 12;
 • Het maximaal pensioengevend salaris bedraagt het maximale salaris van salarisschaal 9 inclusief de mogelijke extra trede.

Aan de cao-bepaling over de pensioenregeling kunnen werknemers rechten ontlenen als:

(a) de werkgever en de werknemer beide lid zijn van een werkgevers- respectievelijk werknemersorganisatie die partij is bij de cao. In dat geval volgt gebondenheid aan de betreffende cao-bepaling uit de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst; of

(b) de werkgever en de werknemer de toepassing van de cao (dus inclusief het artikel over pensioen) contractueel zijn overeengekomen. Bijvoorbeeld als in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de cao daar onderdeel van is (een zogenaamd incorporatiebeding).

Wanneer de cao niet vanwege (a) of (b) van toepassing is, dan geldt ook de verplichting van het aanbieden van een pensioenregeling niet.

Wat wordt verstaan wordt onder premie?

In het kader van deze regeling wordt onder premie verstaan de premie voor de pensioenopbouw die de verzekeraar / pensioenuitvoerder in rekening brengt, aangevuld met de kostenopslagen en de risicopremies (voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico) die de verzekeraar / pensioenuitvoerder in rekening brengt. Feitelijk de totale nota van de verzekeraar / pensioenuitvoerder.

Hoe wordt de werknemersbijdrage verdeeld over de werknemers?

De bijdrage van de werknemer bedraagt maximaal 50% van de premie. Voor een salaris/diensttijd-regeling geldt dat dit omgeslagen wordt over de totale pensioengrondslagsom.

Voor een beschikbare premieregeling zijn er twee mogelijkheden:

 1. of de premie wordt omgeslagen over de totale pensioengrondslagsom,
 2. of de premie wordt omgeslagen over de som van de spaarpremies (de premie voor de pensioenopbouw die volgens de beschikbare premiestaffel moet worden betaald).

Voorbeeld

 1. Het maximaal pensioengevend salaris is het maximale salaris van salarisschaal 9, inclusief de mogelijke extra trede. Dat wordt niet in alle gevallen per 1 januari van een jaar vastgesteld; dat varieert per cao periode. Overigens: er mag in een pensioenregeling uiteraard voor een hoger maximaal pensioengevend salaris worden gekozen.
 2. Maxima schaal 9 inclusief de mogelijke extra trede (maandbedragen ex vakantiebijslag):
  • Per 1-1-2021: € 5.127,-
  • Per 1-8-2022: € 5.281,-
  • Per 1-1-2023: € 5.466,-
 3. Er moet nog 8% vakantiebijslag worden meegerekend om tot een jaarsalaris te komen.

Mogelijke vraag hierbij:

Bij een verzekerde pensioenregeling is het gebruikelijk dat het maximale pensioengevend salaris één keer per jaar (op 1 januari van ieder jaar) wordt vastgesteld. Voor een pensioenregeling die dan per 1-1-2021 is gestart zou dit betekenen dat het maximale pensioengevend salaris per die datum 12,96 x € 5.127,- is en dat dit per 1-1-2023 wordt aangepast naar 12,96 x € 5.466,-. De tussentijdse cao ronde van 1-8-2022 leidt dan niet tot een tussentijdse aanpassing van het maximum pensioengevend salaris. Is dit in overeenstemming met hetgeen er in de cao is bepaald?

Antwoord: ja, dat klopt.