Ga door naar hoofdcontent
Informatie51. Vervroegde uittreding

51. Vervroegde uittreding

Hebben we nu een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) in de cao?

Ja. Met ingang van 1 september 2022 bestaat voor werknemers die een zwaar beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend de mogelijkheid om 6 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uit te treden. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen werknemers uit deze doelgroep 12 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uittreden.

De hoogte van de RVU-uitkering is afgeleid van de AOW-uitkering. Het is niet exact gelijk aan het AOW-bedrag, maar afgeleid van de netto AOW-uitkering.

Het bedrag voor 2022 is € 1.874,- bruto per maand. Er wordt geen vakantiebijslag over betaald. Voor parttimers zal de uitkering een fulltime uitkering zijn, maar de duur van de uitkering wordt ingekort naar rato van het deeltijdpercentage. Voorbeeld: de parttimer met een deeltijdpercentage van 50% kan niet 6 maar 3 maanden voor de AOW-leeftijd gebruik maken van de regeling en krijgt dan de volledige (fulltime) uitkering.

Kleine werkgevers (tot 10 werknemers) die hierdoor in financiële zin onevenredig hard worden getroffen kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het CAO Fonds.

Het betreffende reglement is opgenomen in de bijlage VII van de cao.

Welke functies tellen als een zwaar beroep?

De volgende functies kwalificeren formeel als zwaar beroep indien de betreffende functie minimaal 5 jaar achtereen is uitgeoefend:

FUNCTIES CAO UITVAARTBRANCHE

Medewerker uitvaartcentrum (incl.
verzorgingstaken)
UitvaartzorgMits alle taken van de
functiebeschrijving aan de
orde zijn
Chauffeur overledenenvervoer (incl.
laatste verzorging)
Uitvaartzorg
Medewerker
meldingsbureau/centralist
Uitvaartzorg
Uitvaartleider AUitvaartzorg
Uitvaartleider BUitvaartzorg
Medewerker huishoudelijke dienstCrematoriaMits alle taken van de
functiebeschrijving aan de
orde zijn
Medewerker asbestemming/
nagedachtenisvormen
Crematoria
Algemeen medewerker (allround
inzetbaar)
CrematoriaMits ook structureel
ovendiensten worden
gedraaid
Senior medewerker techniek en
onderhoud
Crematoria

UITVAARTFUNCTIES DIE NIET IN HET RAAMWERK CAO UITVAARTBRANCHE STAAN

Allround medewerker uitvaartzorgUitvaartzorgMits de zware onderdelen
uit de beschrijving in
overwegende mate ook
echt worden uitgevoerd
Medewerker buitendienst
begraafplaats
FacilitairTaken: grafdelver,
begeleiding uitvaarten,
maar ook groenvoorziening
op begraafplaats

Hoe is bepaald welke functies als zwaar beroep moeten worden gezien?

In de branche zijn meerdere sessies georganiseerd met vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers om het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ te bespreken. In dat kader is uiteraard ook aandacht besteed voor zware beroepen. Cao partijen hebben de voorstellen vanuit de branche ontvangen, bekeken en besproken. De lijst is formeel vastgesteld door cao partijen.

Dat is gebeurd op grond van de volgende criteria: 1) belastende werktijden, 2) psychische belasting en/of zwaar volgens de ORBA methodiek voor functiewaardering (10 punten of meer).

Als een functie als zwaar wordt gezien volgens de ORBA methodiek, dan telt de functie sowieso als zwaar beroep. Als een functie op beide andere aspecten (werktijden / psychisch) onderhevig is aan een serieuze belasting dan telt de functie ook als zwaar beroep, ook die als niet als zwaar wordt gezien volgens de ORBA methodiek.

We zullen in de branche gaan ontdekken hoe dit verder uitpakt en wordt ervaren. Daarom wordt de lijst met zware beroepen in de zomer van 2023 door cao partijen geëvalueerd en eventueel aangepast.