Ga door naar hoofdcontent
Informatie7. Beschikbaarheid(sdienst)

7. Beschikbaarheid(sdienst)

Wat wordt verstaan onder een beschikbaarheidsdienst?

Onder een beschikbaarheidsdienst wordt verstaan de tijd tussen ingeroosterde diensten, waarin de werknemer verplicht is om beschikbaar te zijn om in geval van oproep de bedongen arbeid zo spoedig mogelijk te verrichten

Wat wordt verstaan onder een beschikbaarheidsrooster?

In een beschikbaarheidsrooster wordt aangegeven op welke momenten een werknemer zich beschikbaar moet houden voor werkzaamheden, die door de aard van de activiteit, niet vooruit kunnen worden ingepland. Beschikbaarheidsroosters worden zoveel mogelijk per maand vastgesteld. De werkgever geeft de begin- en eindtijd van de beschikbaarheidsdienst aan.

Hoe zit het met het aantal beschikbaarheidsdiensten en parttime werken?

Moet een parttimer evenveel beschikbaarheidsdiensten draaien als een fulltimer, of is dit naar rato van de arbeidsomvang?

In de cao is voor werknemers met een arbeidsomvang van minder dan 0,5 FTE opgenomen dat deze werknemers in een aaneengesloten periode van 28 dagen ten minste 18 keer een periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheidsdienst wordt opgelegd. Werkgevers mogen bij een arbeidsomvang van 0,5 FTE of meer de werknemers in een periode van 28 dagen ten minste 14 maal een periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheidsdienst opleggen.

Hoe lang mag een oproepkracht met een nul-uren contract beschikbaar zijn?

De beschikbaarheidsdienst van een oproepkracht met een nul-uren contract is beperkt tot maximaal 14 dagen in een periode van 28 dagen.

Een oproepkracht met een nul-uren contract mag op maximaal 4 dagen per week ingeroosterd worden. Vaste dienst en beschikbaarheidsdienst opgeteld, omdat in principe recht bestaat op 3 roostervrije dagen per week. Op onderdelen van het bovenstaande zijn echter afwijkingen mogelijk, onder de in de cao opgenomen voorwaarden.

Hoeveel dagen moet een parttime werknemer binnendienst beschikbaar zijn?

In principe heeft een parttimer met een arbeidsomvang van minder dan 0,5 FTE, recht op een extra roostervrije dag per week, waardoor hij in principe drie dagen per week vrij zou moeten zijn. In overleg met de Ondernemingsraad, dan wel personeelsvertegenwoordiging of individuele werknemer kan hier onder voorwaarden van worden afgeweken.

Hoe lang mag een beschikbaarheidsdienst duren?

De cao bepaalt dat een werknemer maximaal 12 uur beschikbaar dient te zijn per beschikbaarheidsdienst.

Ontvangt een werknemer buitendienst een vergoeding voor het beschikbaar zijn?

Als een werknemer een salaris ontvangt op grond van een van de A-schalen, ontvangt hij voor ieder uur dat hij zich volgens een beschikbaarheidsrooster beschikbaar moet houden een vergoeding. Dit bedrag wordt ook uitgekeerd als er tijdens de beschikbaarheidsdienst feitelijk arbeid wordt verricht. Als een werknemer een salaris ontvangt op grond van een van de Bschalen, ontvangt hij geen afzonderlijke vergoeding voor beschikbaarheid. Deze vergoeding wordt namelijk geacht te zijn opgenomen in de B-schalen.

Is reistijd bij een oproep bij werknemers die een beschikbaarheidsdienst hebben werktijd?

Als een werknemer thuis een oproep ontvangt, wanneer gaan dan de gewerkte uren in? Is dat op het moment dat hij thuis vertrekt, of is dat op het moment dat hij op de vestiging aankomt en vanaf dat moment de werkzaamheden aanvangt? Reistijden voor het woon-werkverkeer beschouwt de wet niet als arbeidstijd. Dat betekent dat een werknemer de tijd die hij of zij nodig heeft om op het werk te komen of van het werk naar huis te komen niet mag beschouwen als werktijd. Hierover is de werkgever dan ook geen vergoeding van reistijd verschuldigd. Ook in de cao is geen aanknopingspunt te vinden voor het vergoeden van reistijd. Zonder een grondslag voor vergoeding van reistijd hoeft een werkgever de reistijd dus niet te vergoeden.

De betaalde uren gaan dus in op het moment dat de werknemer, na te zijn aangekomen op de werkplek, met werken begint.