Ga door naar hoofdcontent
InformatieBeoordelingssysteem algemeen: het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek

Beoordelingssysteem algemeen: het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek

Algemeen
De CAO schrijft voor dat elke onderneming instemming bereikt over het invoeren van een beloningssysteem. De instemming over de invoering van het beloningssysteem gebeurt in overleg met de werkgever en een OR of personeelsvertegenwoordiging. Als een onderneming geen OR of personeelsvertegenwoordiging heeft dan mag het overleg ook met werknemers plaatsvinden.

Het beoordelingssysteem bestaat in ieder geval uit:

  • Een gesprekscyclus van minimaal 2 gesprekken per jaar in de vorm van:
    • 1 x functioneringsgesprek en;
    • 1 x beoordelingsgesprek.

Functioneringsgesprek
In een functioneringsgesprek staat, zoals het woord al aangeeft, het functioneren van de werknemer in de afgelopen periode voorop. Hoe de onderneming functioneert krijgt ook aandacht in het gesprek. Tijdens het functioneringsgesprek wordt besproken wat er van elkaar wordt verwacht, gemaakte afspraken worden besproken en op grond van de resultaten kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. In het gesprek kunnen de volgende onderwerpen worden besproken: werkzekerheid, employabiliteit, vitaliteit, scholing/opleiding en het opnemen van vakantiedagen. Het doel is om onder meer een balans te vinden tussen de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, de onderlinge samenwerking, de werksfeer- en omstandigheden, de kwaliteit van het werk en de wensen van de werkgever.

Beoordelingsgesprek en periodiek
Een beoordelingsgesprek is bedoeld om de prestaties van de werknemer op het werk te beoordelen.

Bij het beoordelingsgesprek is de functiebeschrijving het uitgangspunt in combinatie met de algemene functie uitoefening van de werknemer waaronder de resultaten, kennis, competenties en vitaliteit. Een werknemer kan een periodiek krijgen. De  periodiek is afhankelijk  gesteld van de beoordeling van de werknemer. Voor de toewijzing van periodieken wordt de  ‘Handleiding functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek’ in bijlage IV van de CAO nageleefd. In samenhang met bijlage IV geldt voor de werknemer met een dienstverband van minstens 1 jaar het volgende:

  • Geen periodiek – Indien de werkgever van oordeel is dat de werknemer zijn functie slecht of onvoldoende heeft vervuld.
  • Halve periodiek – Indien de werkgever van oordeel is dat de werknemer zijn functie matig heeft vervuld.
  • Eén periodiek– Indien de werkgever van oordeel is dat de werknemer zijn functie goed heeft vervuld.
  • Twee periodieken– Indien de werkgever van oordeel is dat de werknemer zijn functie uitstekend heeft vervuld.

Voor werknemers die werken in een onderneming waar geen beoordelingssysteem wordt toegepast die is gekoppeld aan het systeem van salarisaanpassingen geldt iets anders. Deze werknemers krijgen 1 x per jaar automatisch een periodiek toegekend voor zover ze het maximum van hun salarisschaal nog niet hebben bereikt. Een periodiek wordt op 1 januari daadwerkelijk toegekend. Een OR of personeelsvertegenwoordiging mag ook een ander vast moment afspreken.

Meer informatie over het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek is te vinden in de ‘Handleiding functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek’ in bijlage IV van de CAO. Werkgevers kunnen de  functionerings- en beoordelingsgesprekformulieren downloaden op de website.

Let op: Als er binnen een onderneming al een eigen beoordelingssysteem met de OR of personeelsvertegenwoordiging op grond van een overeenkomst bestaat, dan blijft het eigen systeem van toepassing. Het eigen systeem vervangt het systeem in de CAO. Het beoordelingssysteem dient speciaal gekoppeld te zijn aan het systeem van salarisaanpassingen. Een andere eis is dat de personeelsvertegenwoordiging die dit intern hebben afgesproken adequate trainingen hebben gevolgd of over aantoonbaar relevante expertise beschikken. Er kan ook een beoordelingssysteem worden ingevoerd zoals omschreven in de Handleiding functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek in bijlage IV van de CAO.