Ga door naar hoofdcontent
InformatieBinnendienst medewerker

Binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie Binnendienst is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Categorie ‘Binnendienst’
De categorie ‘Binnendienst’ bestaat voornamelijk of uitsluitend uit werknemers die werkzaam zijn in een uitvaartcentrum of crematorium. Ook de volgende functies behoren, niet limitatief, tot de categorie ‘Binnendienst’:

 • Administratief medewerker
 • Telefoniste / Receptioniste
 • Serveerster
 • Medewerker Begraafplaats
 • Medewerker Uitvaartcentrum
 • Medewerker Crematorium/ Algemeen Assistent
 • Aulamedewerker / Gastvrouw- heer
 • Drukker / tekstverwerker
 • Medewerker Meldingsbureau
 • Aangever
 • Boekhoudkundig medewerker
 • Medewerker Bedrijfsbureau
 • Coördinator uitvaartverzorging
 • Hoofd Huishoudelijke Dienst

Toelichting: Als de CAO Crematoria voorheen op u als werknemer van toepassing was dan valt u nu ook onder de categorie Binnendienst.

Normale rooster / dagvenster binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie Binnendienst is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Arbeidstijden van de Binnendienst in het normale rooster / dagvenster

 • Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 21.00 uur;
 • Zaterdag tussen 8.30 en 18.00 uur.

Afwijken van de arbeidstijden in het normale rooster / dagvenster 
Bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en/of het verrichten van bepaalde activiteiten mag de werkgever afwijken van de zojuist genoemde ‘standaardarbeidstijden’. Het zal voor de categorie Binnendienst moeten gaan om een van de volgende werkzaamheden of activiteiten:

 • Uitvaart gebonden werkzaamheden (opbaren, verzorgen en rouwbezoek)
 • Call center gebonden meldingen of activiteiten
 • Planningsbureau activiteiten
 • Bedrijfsbureau activiteiten
 • Drukkerij activiteiten
 • Kantoor gebonden werkzaamheden op het hoofdkantoor of kantoor gebonden werkzaamheden die betrekking hebben op het uitvaartcentrum die plaatsvinden op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 08.00 uur

De activiteiten of werkzaamheden blijven deel uitmaken van het normale rooster / dagvenster.

Let op: Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden bepalingen opstellen, die afwijken van de bovenstaande alinea. De afwijkende bepalingen moeten wel zijn overeengekomen tussen de onderneming en een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. Tot slot mogen de afwijkende bepalingen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Werkdagen, vrije dagen, rustdagen, compensatieverlof en pauzes binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Werkdagen
In beginsel wordt op vijf dagen in de week gewerkt. Planning op maandbasis. Bij een dienstverband van minder dan 50% wordt in beginsel op maximaal 4 dagen in de week gewerkt.

Vrije dagen en rusttijden
Werknemers hebben bovendien recht op twee opvolgende vrije dagen op zaterdag/zondag of zondag/maandag. Soms kan het zo uitpakken dat de medewerker geen twee aaneengesloten dagen vrij heeft gekregen. Dit mag alleen gebeuren als daar onderling overleg over is gepleegd en/of de organisatie er een zeer groot belang bij had om de binnendienst medewerker nog een extra dag te laten werken. Op jaarbasis blijft de werknemer wel het recht behouden om minstens 26 keer twee aaneengesloten vrije dagen te hebben genoten! Dit staat gelijk aan een half jaar aan vrije weekenden. Daarnaast heeft de binnendienst medewerker tussen twee diensten recht op een rusttijd van minstens 11 uur.
Let op: Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden afwijkende bepalingen opstellen m.b.t. het bovenstaande over  ‘werkdagen’ en ‘vrije dagen’. De afwijkende bepalingen moeten wel zijn overeengekomen tussen de onderneming en een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. Tot slot mogen de afwijkende bepalingen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Compensatieverlof
Om de gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week en 1040 uur per half jaar te bereiken kunnen werkgevers roostervrije dagen in het rooster opnemen ten behoeve van hun werknemers.  Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur (maximaal 10 uur) van een half uur of minder maken nog steeds deel uit van de normale gemiddelde arbeidstijd. medewerkers  of de werkgevers kunnen opgebouwde plus-uren na onderling overleg  (laten) opnemen in de vorm van een compensatieverlof. Dit kan tot 24 uur van tevoren worden aangevraagd, zodat het dienstrooster door de werkgever kan worden aangepast. Het compensatieverlof kan slechts in blokken van minimaal 2 uur worden opgenomen aan het begin of einde van een ingeroosterde werkdag.
Toelichting: Een compensatieverlof verlof van 1 uur is niet mogelijk, maar van 4 uur bijvoorbeeld weer wel. Compensatieverlof resulteert in een verkorte dienst of zelfs een vrije dag.

In geval van verhindering op een vastgestelde vrije (halve) dag bestaat geen recht op een vervangende vrije tijd ofwel verlof. Voor de medewerker hebben we het hier alleen over wat de CAO regelt over buitengewoon verlof en bij een uitkering bij ziekte.
Let op: Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden afwijkende bepalingen opstellen m.b.t. het bovengenoemde over het ontbreken van een recht op verlof bij buitengewoon verlof of uitkering bij ziekte. De afwijkende bepalingen moeten wel zijn overeengekomen tussen enerzijds de onderneming en anderzijds een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. De afwijkende bepalingen mogen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Ook kan het zijn dat de werknemer op een vastgestelde vrije (halve) dag toch in opdracht van de werkgever moet werken, vanwege bijzondere bedrijfsomstandigheden. Als hier sprake van is dan wordt in onderling overleg een vervangend verlof vastgesteld.

Pauze
Tot slot wordt de medewerker die recht heeft op een pauze in de gelegenheid gesteld om de pauze te houden in ruimtes die daar speciaal voor zijn ingericht.

Algemene info over het rooster binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Roosters
De werkgever stelt tijdig en in overleg met de medewerker schriftelijk een voorlopig rooster vast. Het voorlopig rooster dient minimaal één maand van tevoren bekend te worden gemaakt, welke vervolgens minimaal 3 dagen van de tevoren per dag wordt vastgesteld. Dit wordt gedaan zodra de plechtigheden of crematies definitief zijn ingedeeld.

Toelichting: Stel dat de plechtigheden of crematies minder dan drie dagen van tevoren definitief vaststaan, dan kan het rooster alleen in overleg met de betrokken werknemers worden bijgesteld. Dit overleg hoeft niet plaats te vinden als er sprake is van een beschikbaarheidsregeling. Hierover mag de onderneming echter afwijkende bepalingen overeenkomen met een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. De afwijkende bepalingen mogen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Het dienstrooster binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Dienstrooster
De medewerker ontvangt een mededeling van de werkgever over het dienstrooster, waar de werknemer in is ingedeeld. Als de medewerker in een (vast) dienstrooster is ingedeeld  op een werkdag die tegelijkertijd valt op een feestdag, dan kan de werknemer zich niet laten uitroosteren  om zich op een ander moment weer te laten inroosteren. Ook hierover mag de onderneming afwijkende bepalingen overeenkomen met een OR of personeelsvertegenwoordiging.

Beschikbaarheid rooster en beschikbaarheid toeslag binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Beschikbaarheid rooster en beschikbaarheid toeslag
De medewerker die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moet houden ontvangt voor ieder beschikbaar uur een vergoeding. Deze vergoeding, ook wel beschikbaarheid toeslag genoemd, bedraagt sinds 1 januari 2017 €2,00 bruto per uur. De werkgever moet het bedrag ook uitkeren als de medewerker op de beschikbare uren heeft gewerkt. Het bedrag telt alleen niet mee voor vakantiegeld, pensioen en ander grondslagen. Op loonstrook van de medewerker staat de uit te keren beschikbaarheid toeslag vermeld. In de rubriek ‘functioneren’ vindt u meer informatie over toeslagen van de medewerker.

Let op: Niet alle binnendienst medewerkers hebben recht op een beschikbaarheid toeslag! Alleen medewerkers die een salaris ontvangen op grond van de A-schalen in bijlage II van de CAO krijgen deze vergoeding. Als u als medewerker een salaris ontvangt op grond van de B-schalen, dan heeft u dus géén recht op een beschikbaarheid toeslag. Controleer dus goed of uw werkgever de CAO goed toepast door na te gaan in welke salarisschaal u valt.