Ga door naar hoofdcontent
InformatieBuitendienst medewerker

Buitendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Categorie Buitendienst
De categorie ‘Buitendienst’ bestaat uit alle werknemers die niet behoren tot de categorie ‘Binnendienst’. Kijk voor meer informatie naar de categorie Binnendienst om na te gaan  tot welke categorie u behoort. Net als voor de Binnendienst gelden voor de Buitendienst ook specifieke regels over dienstroosters, compensatieverlof, beschikbaarheid roosters, vrije dagen, rusttijden, beschikbaarheid diensten en vergoedingen.

Werkdagen, vrije dagen en rusttijden buitendienstmedewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Werkdagen
In beginsel wordt op vijf dagen in de week gewerkt. Planning op maandbasis. Bij een dienstverband van minder dan 50% wordt in beginsel op maximaal 4 dagen in de week gewerkt.

Vrije dagen en rusttijden
Medewerkers hebben recht op twee opvolgende vrije dagen, bijvoorbeeld op zaterdag/zondag of zondag/maandag. Soms kan het zo uitpakken dat de medewerker geen twee aaneengesloten dagen vrij heeft gekregen. Dit mag alleen als er overleg heeft plaatsgevonden tussen de werkgever en de medewerker. Op jaarbasis hebben medewerkers het recht om op minstens 26 weekenden vrij van werk te zijn. Dit staat gelijk aan een half jaar aan vrije weekenden. Bovendien is er een mogelijkheid dat medewerkers op basis van het dienst- en/ of beschikbaarheid rooster voor 10 dagen worden ingepland, waarbij ze 4 aaneensluitende dagen vrij zijn.

Dienstrooster en compensatieverlof buitendienstmedewerker

Dienstrooster
Het dienstrooster van de medewerker kan tot 24 uur van tevoren in overleg met de werknemer worden aangepast, als gevolg van het werkaanbod op dat moment.

Compensatieverlof
Medewerkers met een dienstrooster kunnen hun opgebouwde plus-uren na overleg met de werkgever opnemen in de vorm van een compensatieverlof. Dit kan tot 24 uur van tevoren worden aangevraagd, zodat het dienstrooster door de werkgever kan worden aangepast. Het compensatieverlof kan slechts in blokken van minimaal 2 uur worden opgenomen aan het begin of einde van een ingeroosterde werkdag.

Toelichting: Een compensatieverlof verlof van 1 uur is niet mogelijk, maar van 4 uur bijvoorbeeld weer wel. Compensatieverlof resulteert in een verkorte dienst of zelfs een vrije dag.

Beschikbaarheid rooster en beschikbaarheid dienst buitendienstmedewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Beschikbaarheid rooster
Beschikbaarheid roosters worden zoveel mogelijk per maand vastgesteld. In beschikbaarheid roosters staat aangegeven op welke momenten de medewerker zich beschikbaar moet stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Van dit rooster wordt gebruik gemaakt als het gaat om werkzaamheden die niet vooruit kunnen worden ingepland, zoals bij een dienstrooster. De werkgever geeft uiteindelijk de begin- en eindtijd (totaal maximaal 12 uur) van de beschikbaarheid dienst aan. Ook voor de beschikbaarheid dienst van de medewerker zijn in de cao aanvullende afspraken gemaakt over vrije dagen en rusttijden.

Beschikbaarheid dienst
De werkgever zal bij het inroosteren van beschikbaarheid diensten rekening moeten houden met verschillende afspraken  die in de CAO zijn gemaakt. Een aantal van de afspraken zijn als volgt:

  • In een periode van 28 dagen (=4 weken), mag de werkgever minstens 14 x 24- uur geen beschikbaarheid diensten opleggen en mag de werkgever bij een dienstverband van minder dan 50% 18 maal een periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheid opleggen. Daarbij komt dat de binnendienst medewerker binnen deze periode van 28 dagen ( =4 weken) minstens 2 x twee aaneengesloten vrije dagen moet hebben genoten, waarop dus niet wordt gewerkt.
  • Een beschikbaarheid dienst mag niet tijdens de 11 uur vóór een nachtdienst of de 14 uur na een nachtdienst worden ingeroosterd.
  • Een ingeroosterde beschikbaarheid dienst mag per dag niet langer duren dan 12 uur.
  • De werkgever organiseert de beschikbaarheid diensten van buitendienst medewerkers dusdanig, dat er elke periode van 16 weken een gemiddelde van maximaal 48 uur per week wordt gewerkt. Deze beschikbaarheid diensten kunnen niet tussen de tijdstippen 00.00 en 06.00 uur worden opgelegd.

Aan alle punten van de opsomming moet zijn voldaan.  De werkgever kan van de punten afwijken bij meer dan 16  opgelegde beschikbaarheid diensten in een periode van 16 weken, die (gedeeltelijk) tussen 00.00 uur en 06.00 uur plaatsvinden.  In geval van afwijking moet de werkgever de beschikbaarheid diensten zo inrichten dat de binnendienst medewerker:

  • Gemiddeld maximaal 40 uur per week werkt, of
  • Gemiddeld maximaal 45 uur per week werkt, waarbij na de laatste oproep tussen de tijdstippen 00 en 06.00 uur, een rusttijd van minstens 8 uur wordt genoten. Als de dienst bij een oproep tussen de tijdstippen 00.00 en 06.00 uur direct begint, dan moet binnen de opvolgende 18 uren geteld vanaf 06.00 uur een rusttijd van minstens 8 uur worden genoten.

Beschikbaarheid toeslag buitendienstmedewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Beschikbaarheid rooster en beschikbaarheid toeslag
De medewerker die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moet houden ontvangt voor ieder beschikbaar uur een vergoeding. Deze vergoeding, ook wel beschikbaarheid toeslag genoemd, bedraagt sinds 1 januari 2017 €2,00 bruto per uur.  De werkgever moet het bedrag ook uitkeren als de medewerker op de beschikbare uren heeft gewerkt. Het bedrag telt alleen niet mee voor vakantiegeld, pensioen en ander grondslagen. Op de loonstrook van de medewerker staat de uit te keren beschikbaarheid toeslag vermeld.  In de rubriek ‘functioneren’ vindt u meer informatie over toeslagen van de medewerker.

Let op: Niet alle medewerkers hebben recht op een beschikbaarheid toeslag! Alleen medewerkers die een salaris ontvangen op grond van de A-schalen in bijlage II van de CAO krijgen deze vergoeding. Als u als medewerker een salaris ontvangt anders dan op grond van een A-schaal, dan heeft u dus géén recht op een beschikbaarheid toeslag. Controleer dus goed of uw werkgever de CAO goed toepast door na te gaan in welke salarisschaal u valt.