Ga door naar hoofdcontent
InformatieDuurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Ten aanzien van duurzame inzetbaarheid gelden, naast de gemaakte afspraak over de financiering van het cao Fonds Uitvaartbranche, de volgende afspraken:

 • Het cao Fonds Uitvaartbranche heeft mede tot taak het bevorderen van duurzame inzetbaarheid voor de werknemers vallend onder de werkingssfeer van de cao Uitvaartbranche. Het fonds zal in dit verband een aanbod hebben dat in principe voor de hele uitvaartbranche relevant is, met vier pijlers:
  • voorlichting;
  • subsidiëren van trainingen/opleidingen;
  • subsidiëren van programma’s en instrumenten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid;
  • aanvragen van subsidies (in het perspectief van het werkgeverschap binnen de branche uiteraard) waarbij cofinanciering vereist is.
 • Duurzame inzetbaarheid dient een belangrijk onderwerp te zijn in de jaarlijkse functioneringsof voortgangsgesprekken.
 • Werkgevers investeren in ontwikkeling van hun werknemers, ongeacht leeftijd, door middel van scholing en coaching.

  Arbeidsomstandigheden: partijen hebben de ARBO-catalogi die binnen de branche van toepassing zijn gezamenlijk vastgesteld. Daarmee is het belang van goede arbeidsomstandigheden, mede met het oog op duurzame inzetbaarheid, benadrukt en vorm gegeven. De thans geldende ARBO catalogi worden in de zomer van 2022 geïntegreerd tot één ARBO catalogus en daarbij tevens geactualiseerd in goed overleg tussen werkgevers en vakbonden.
 • Werkgevers worden gestimuleerd (maar niet verplicht) om de volgende faciliteiten aan te bieden aan hun werknemers:
  • vitaliteitsprogramma;
  • loopbaanscans;
  • trainingen en/of workshops die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid;
  • trainingen en/of workshops die bijdragen aan het beter leren omgaan met en bespreekbaar maken van werkdruk/werkstress;
  • het met regelmaat betrekken van de werknemers bij het verbeteren van de werkprocessen ter vermindering van werkdruk/werkstress.

   Met name van werkgevers met minimaal 25 werknemers wordt in dit verband een actieve opstelling verwacht.
 • Werkgevers worden oproepen om het certificaat mantelzorgvriendelijk bedrijf te gaan behalen.
 • Werkgevers en vakbonden komen overeen het bestuur van het cao Fonds Uitvaartbranche te vragen de mogelijkheid voor vitaliteitsdagen (in plaats van de huidige ‘ouderendagen’) te onderzoeken alsmede een voorstel uit te werken voor een generatiepact dat als middel in individuele gevallen ingezet kan worden en als dusdanig aan werkgevers in overweging kan worden gegeven.
 • Partijen hebben het overzicht met zware beroepen vastgesteld conform het overzicht van de sectoranalyse d.d. mei 2021 (overzicht is bijgevoegd). In de zomer van 2023 wordt dit overzicht door partijen weer besproken waarbij de mogelijkheid bestaat het overzicht aan te vullen en/of in te korten..

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024