Ga door naar hoofdcontent
InformatieReiskosten en telefoonkosten

Reiskosten en telefoonkosten

Dienstreizen
Dienstreizen zijn reizen die werknemers in hun eigen auto maken naar plekken anders dan de reizen van en naar de dagelijkse werkplek. Deze reizen worden gemaakt in het kader van de werkzaamheden van de werknemer en in opdracht van de werkgever. De werkgever verstrekt de werknemer voor dienstreizen een vergoeding van €0,29 per km onbelast en in de mate dat het fiscaal toelaatbaar is.

Woon-werkverkeer
De dagelijkse reizen van de woning naar de (vaste) werkplek en visa versa vallen onder het woon-werkverkeer.

Werknemers die minimaal 10 km van de werkplek wonen krijgen een vergoeding van €0,19 per km voor het totaal aantal kilometers dat ze afleggen in het kader van het woon-werkverkeer. Een en ander onbelast en in de mate dat het fiscaal toelaatbaar is. Er wordt uitgegaan van de ANWB kortste route. De vergoeding kent echter een maximum van 23 km op basis van een enkele reis.

Het meerdere dat werknemers in opdracht van de werkgever afreizen worden beschouwd als dienstreizen. Deze dienstreizen kennen een eigen tegemoetkoming. Werknemers die  1 maand afwezig zijn (en blijven) krijgen vanaf de eerstvolgende dag van de nieuwe maand geen reiskostenvergoeding.
Voorbeeld:  Peter woont volgens de kortste ANWB route 7  km van zijn vaste werkplek. Ook al legt hij in totaal 14 km per dag af hij komt volgens de CAO niet in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Het is wel mogelijk dat de werkgever in het voordeel van Peter kan afspreken dat enige reiskosten toch worden vergoed. Daniël daarentegen woont  volgens de kortste ANWB route 30 km van de werkplek af  en reist dagelijks in totaal 60 km van en naar het werk. Volgens de CAO dient 23 km op basis van een enkele reis te worden vergoed wat in totaal op een maximale vergoeding uitkomt voor 46 km. Ook de werkgever van Daniël mag in het voordeel van Daniël afspreken dat hij meer reiskosten vergoed krijgt.

Let op:  Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was het voormalig CAO Crematoria op u van toepassing? Dan behoudt u het recht op een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van 24 of 25 km voor zover de werkgever tot 1 oktober 2014 al de afstand van 24 of 25 km vergoedde.

Telefoonkosten
Een werkgever stelt een passende telefoonkostenvergoeding in voor werknemers die voor hun functie ook buiten werktijden telefonisch bereikbaar moeten zijn.

Ziekte
Raakt een werknemer ziek of arbeidsongeschikt dan zal de telefoonkostenvergoeding de hele maand worden doorbetaald. Na deze periode wordt de telefoonkostenvergoeding door de werkgever stopgezet tot de werknemer weer beter is.

Optioneel
De telefoonkostenvergoeding vervalt als de werkgever besluit om een (mobiele) telefoon aan een werknemer te verstrekken en de kosten hiervan te dragen. De werkgever kan er ook voor kiezen om de kosten van zakelijke gesprekken van werknemers op declaratiebasis te vergoeden.

De regelingen over telefoonkosten gelden zolang ze binnen de fiscale grenzen vallen ten aanzien van belastingvrije vergoedingen.