Ga door naar hoofdcontent
InformatieScholingsfonds en scholingsrecht

Scholingsfonds en scholingsrecht

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. De artikelen in de CAO over scholing en studiefaciliteiten zijn namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Scholingsfonds en scholingsrecht
De CAO verplicht werkgevers- en werknemersvereniging(en) om een scholingsfonds op te richten voor werknemers van uitvaartondernemingen. Voorwaarde is dat de (inhoud van de) volgende bepalingen ook moeten zijn opgenomen:

  • Het scholingsfonds voor werknemers van uitvaartondernemingen heeft een coördinerende rol op het gebied van scholingsinspanningen. Het bestuur van het scholingsfonds bestaat in ieder geval uit de vertegenwoordigers van de sociale partners.
  • Alle subsidieaanvragen van het scholingsfonds dienen het liefst door het scholingsfonds zelf te worden gedaan.
  • Werkgevers mogen op vrijwillige basis een bijdrage aan het fonds te verschaffen met als doel het fonds in de gelegenheid te stellen om te zorgen voor de collectieve cofinanciering met het oog op ESD-subsidiëring. Zo een vrijwillige basis mag enkel bestemd zijn om collectieve cofinanciering mogelijk te maken en niet voor iets anders.
  • Werknemers vanaf 35 jaar hebben recht op één dag scholing per jaar. De werknemer maakt samen met de leidinggevende tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek afspraken over het aanwenden van dit scholingsrecht.
  • Werknemers en werkgevers kunnen een scholingsvoorstel indienen.
  • Een werknemer die gebruik wilt maken van zijn of haar scholingsrecht door een meerdaagse training of cursus te volgen mag dit recht tot maximaal 3 jaar opsparen.
  • Als een werkgever een redelijk verzoek aan een werknemer doet tot het volgen van een functie-of loopbaangerichte opleiding, dan is de werknemer gehouden aan het verzoek te voldoen. Een redelijk verzoek van de werkgever dient wel te worden toegelicht.

Toelichting: het huidige CAO-fonds zal worden omgevormd c.q. het karakter krijgen van een O&O fo-fonds, waarbij de cao-partijen zijn overeengekomen om afspraken te maken over een structurele voeding van dit fonds door het heffen van een premie, zijnde een promillage van de loonsom