Ga door naar hoofdcontent
InformatieVakantie

Vakantie

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over vakantie is niet van toepassing op oproepkrachten.

Algemeen
De CAO Uitvaartbranche kent ook bepalingen over vakantie, waar zowel werkgevers  als werknemers zich aan moeten houden. Werkgevers en werknemers mogen onderling ook afspraken maken over het onderwerp vakantie, zolang deze afspraken voor werknemers beter uitpakken dan de afspraken in de CAO. Elke werkgever stelt een vakantierooster vast voor zijn onderneming. De werkgever zal bij het opstellen van het vakantierooster zoveel mogelijk rekening moeten houden met het verlangen van de werknemer.

Vakantietoeslag
Een werknemer krijgt 8% vakantietoeslag of vakantiegeld over zijn of haar jaarsalaris. De uitbetaling van het vakantiegeld vindt plaats in mei of uiterlijk juni.

Vakantiedagen
Werknemers hebben op grond van de Nederlandse wet minimaal recht op vier weken doorbetaalde vakantiedagen bij een werkweek van 40 uur. Deze 20 vakantiedagen zijn de wettelijke vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra dagen die de werknemer krijgt via de CAO bovenop de 20 vakantiedagen. De werknemer met een normale arbeidstijd heeft volgens de CAO recht op een totaal van 25 doorbetaalde vakantiedagen per kalenderjaar. Bij een werkweek van 40 uur zijn de 25 dagen vakantie dus opgebouwd uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.
Toelichting: De 25 vakantiedagen staan gelijk aan 200 vakantie uren. Hiervan zijn de 160 uren de wettelijke vakantie uren en de 40 uren de bovenwettelijke vakantie uren.

Werknemers die minder dan 40 uur per week werken of die halverwege het jaar instromen hebben in verhouding recht op een gelijkwaardig deel van de 25 vakantiedagen. In een vakantiejaar hebben werknemers recht op een aaneengesloten vakantie van minimaal 3 weken. Alleen als de bedrijfsomstandigheden van de werkgever dit niet toelaten verandert dit naar een aaneengesloten vakantie van minimaal 2 weken.

Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden vervangen door een uitbetaling van een geldbedrag. Werkgever én werknemer moeten hier wel mee  instemmen. De wettelijke 20 vakantiedagen kunnen alleen worden opgenomen door de werknemer en dus niet worden uitbetaald.
Let op:  Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was de voormalig CAO Crematoria op u van toepassing? Dan behoudt u het recht op vakantiedagen conform de voormalige CAO Crematoria.

Verjaring
De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen kunnen binnen vijf jaar vanaf het jaar waarin het recht is ontstaan worden opgenomen. Het is desondanks belangrijk dat de werknemer jaarlijks de vakantiedagen opneemt of in ieder geval in de gelegenheid wordt gesteld de vakantiedagen op te nemen. Werknemer en werkgever maken dit onderwerp elk jaar bespreekbaar tijdens het functioneringsgesprek.